Bàn luận

Mỹ học vị quan hệ (phần 2)

 (tiếp theo phần 1 và phần này cũng quá khó với Soi :-)) Sự hội họp và gặp gỡ   Một tác phẩm có thể sở hữu chức năng như một công cụ tạo quan hệ mà ở đó sẽ tồn tại một cấp độ ngẫu nhiên nào đó. Nó có thể là một cỗ máy […]

Ý kiến - Thảo luận

11:19 Thursday,11.11.2010

Đăng bởi:  Lê Quốc Thành

Nhà cửa sao trống trơn thế này? chẳng thấy ai ý kiến ý cò gì cả?! Nó khó quá chăng? vượt ra ngoài tầm suy nghĩ của mọi người hết chăng?
Cũng lạ, Bến trà không đã khai mạc gần một tuần, nhưng cũng không thấy một chút hồi âm nào cả-trên Soi. Nên hiểu điều này như thế nào?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả