Tiêu điểm

Truyện ngắn: CÔ Y TÁ

Từ trang Jenskaya Mudroch (Sự thông thái của phụ nữ) - Trần Hiên st và dịch

"Liệu cô có thể làm y tá riêng giúp tôi được không?"

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả