Gẫm & Bình

Không nên dùng từ “chuyên nghiệp” và “nghiệp dư” trong nghệ thuật

Hồng Hoang

Ở Việt Nam, có nhiều người lĩnh lương làm nghệ thuật, vỗ ngực cho mình là nghệ sỹ chuyên nghiệp.

Đám mây đen mang tên Trump

Brenda Goodman từ Hyperallergic - Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả