Thị trường

Khi tay buôn nghệ thuật làm nghệ thuật

Lược dịch từ Hyperallergic

Leung tưởng tượng họ sẽ mua (phải) tranh của nhau, sau đó sẽ đi thăm phòng tranh của nhau.

Một kinh nghiệm hay từ Myanmar

Nathalie Johnston - Thanh Dũng lược dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả