Nghệ sĩ thế giới

Điêu khắc: Từ hiện đại tới đương đại (2)

  Lời nhóm biên dịch: Bài dịch này là phần mở đầu do Tiến sĩ Judith Collins 1 viết trong cuốn sách Sculpture Today 2 (xuất bản năm 2007), có thể coi là một tổng quan về sự phát triển cùng những quan điểm cách mạng về chất liệu, phương pháp và ý tưởng của […]

Ý kiến - Thảo luận

8:02 Saturday,1.1.2011

Đăng bởi:  admin

Hoàng ơi, hai việc hoàn toàn khác nhau nhé. Bài viết này là anh Long dịch nhưng thầy Hải hiệu đính tức đảm bảo sao các thuật ngữ điêu khắc được chính xác trong bản dịch. Soi nghĩ là cũng cần lắm.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả