Soi học

Sử-Địa dễ thuộc: Chiến dịch Kitona - 5 ngày, 5 năm, và 5 triệu

  Kitona là một chiến dịch do tướng Rwanda là James Karabere đề xướng và chỉ huy. Đây có thể coi là thành công xuất sắc về mặt chiến thuật, xuất sắc vô song luôn! Năm 1998, Rwanda quyết định lật đổ chính quyền Kabila tại Congo (do họ từng dựng lên mới có năm […]

Ý kiến - Thảo luận

15:51 Thursday,5.1.2023

Đăng bởi:  Minh

Công nhận Karabere thực sự là nhà tổ chức thiên tài. Việc lên một kế hoạch như thế đã siêu nhưng để chỉ đạo thực hiện thành công (dù chưa hoàn toàn kế hoạch đó còn siêu hơn nhiều.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả