Nghệ sĩ thế giới

Guillermo Kuitca không tin vào cái chết của hội họa

Mari Carmen Ramírez: Mỗi nghệ sĩ hoặc mỗi phong trào, khi xuất hiện với một phương tiện mới, cách tiếp cận mới đều tuyên bố rằng mình có trách nhiệm trước “cái chết của hội họa”, và rằng chúng ta phải vượt lên khỏi điều đó. Rõ ràng, với việc nghiên cứu phương tiện kỹ […]

Ý kiến - Thảo luận

15:12 Monday,28.4.2014

Đăng bởi:  Vừ Zú Mẩy

Hừm, chết thì chưa phải tệ nhất vì có thể đầu thai vào nhà bon thầu dầu hơn. Nhưng tệ nhất là sống thực vật. Hội họa Việp đang sống thực vật? Nếu ừa, có hai ný chấu: 1 nà, viẽ chanh bằng bụng, 2 nà, tệ hơn, TRANH bị sem bằng bọng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả