Văn & Chữ

Nghĩa của tiếng Việt: Vì sao lại gọi là nhiễm sắc thể?

  Khi học sinh học ở trường phổ thông, các bạn được dạy rằng bộ mã di truyền của chúng ta gồm phân tử ADN quấn quanh protein tạo thành cấu trúc gọi là nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể chia ra thành nhiều đoạn, mỗi đoạn chứa thông tin di truyền (ví dụ: mắt […]

Ý kiến - Thảo luận

7:35 Tuesday,26.1.2016

Đăng bởi:  Cùng học Tiếng Việt

Chú thích thêm cho hình đầu tiên về ADN và nhiễm sắc thể (dành cho bạn nào thắc mắc về mặt khoa học): đây là hình vẽ bằng máy tính, nhằm mục đích minh họa, chứ phân tử ADN không chỉ xoắn đơn giản một tí như vậy là thành nhiễm sắc thể. Thực tế, ADN xoắn tít tù mù, từ chuỗi xoắn kép nó quấn quanh protein, rồi lại tiếp tục xoắn thành cuốn rất chặt 2 lần mới thành nhiễm sắc thể.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả