Văn & Chữ

Nghĩa của tiếng Việt: Tên các nguyên tố hóa học trong tiếng Việt

Cùng học tiếng Việt

Hệ thống tên gọi các nguyên tố theo danh pháp hóa học hiện đại của tiếng Việt rất khác so với các nước đồng văn

Từ ngỗng sang én, sang yến, lại về ngỗng...

Đặng Thái - rieng&chung - Candid

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả