Văn & Chữ

Bữa tối tử tế: Gà luộc năm 2000

Thạch Duy

Ăn với tinh thần như đang ăn cỗ, dẫu chỉ có bốn kẻ chung nhà.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả