Điện ảnh

Bài 9 – Nhật ký (không) làm phim:
Mối tình bất thành quanh Sàigòn

Jack là một nhà làm phim tiền thì ít mà nghệ thuật thì nhiều nên với tôi hợp tạng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả