Kiến trúc

The Breakers (phần 1): nhà của Vanderbilt – “người giàu nứt đố đổ vách”

Anh Nguyễn

về chủ nhân của The Breakers. Cái tên Vanderbilt ở thế kỷ 19 đồng nghĩa với “giàu nứt đố đổ vách”

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả