Tạp hóa - Xã hội

Về một nhân vật anime: Natalia Poklonskaya

Sáng Ánh

Tại quốc hội Nga, cô là người duy nhất trong đảng Putin chống lại đạo luật về hưu do đảng đề ra

Hí họa: Perry ra ứng cử

Sáng Ánh chú thích

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả