Văn & Chữ

Trong ngũ bá kẻ nào về nhất? (bài 2):
Tính ai hay nhất? Nhà ai thích nhất?

Anh Nguyễn

Tổng kết lại, tỉ số là Đông Tà, Nam Đế hoà nhau 2-2.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả