Gẫm & Bình

Không nên dùng từ “chuyên nghiệp” và “nghiệp dư” trong nghệ thuật

Hồng Hoang

Ở Việt Nam, có nhiều người lĩnh lương làm nghệ thuật, vỗ ngực cho mình là nghệ sỹ chuyên nghiệp.

Sắp đặt phế tích đón tương lai

Lê Quảng Hàm tổng hợp

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả